ORNOX Invest, s.r.o.
Michalská 9, 81103 Bratislava, Slovakia

Vitajte na stránke spoločnosti

ORNOX Invest


Kameňolom Podbranč


Naše vízie a cieleNaša spoločnosť považuje za hlavný cieľ svojho pôsobenia projektové financovanie, prostredníctvo ktorého získava postavenie na trhu v oblasti poľnohospodárstva, výroby stavebných materiálov a pridružených odvetví.

Naše investície zahŕňajú komplexné financovanie, obnovy strojových parkov, technológii, riadenie predaja výrobkov, asistenciu pri získavaní prostriedkov zo štrukturálnych a iných podporných fondov, získavanie kľúčových klientov, riadenie výrobných procesov atď.

Snahou ORNOX Invest vždy bolo a je rozvíjať zverené spoločnosti do maximálne možnej miery, udržať potrebnú zamestnanosť a zároveň dosahovať vysokú ekonomickú efektivitu.

Mgr. Martin Novotný


Kameňolom Podbranč


O R N O X I n v e s t , s.r.o.

Michalská 9, 81103 Bratislava, Slovakia