ORNOX Invest, s.r.o.
Križovatka 21, 969 01 Banská Štiavnica, Slovakia

KAMEŇOLOM PODBRANČ Ťažba stavebného kameňa a výroba drveného kameniva.


Identifikácia


Názov ložiska / dobývacieho priestoru: Podbrač I
Katastrálne územie: Podbranč, okr.Senica
IČ ÚJT: 8 47 178
Číslo rozhodnutia: OBÚ Bratislava č.1537/2002
Ev.číslo dobývacieho priestoru: 080/A OBÚ Bratislava
Výmera: 54 880 m2

Geografické umiestnenie


Obec Podbranč, okres Senica, Trnavský samosprávny kraj. Kameňolom je ideálne situovaný pre zásobovanie širšieho okolia: Senica, Myjava, Skalica, Holíč, Stará Turá a Juhomoranského kraja (ČR) : Hodonín, Uherské Hradiště až Brno.

Charakteristika suroviny a zásoby


Usadená hornina – druhohorný vápenec. Objemová hmotnosť 2 681 až 2 702 kg/m3. Chemizmus : CaO 35,81 – 42,22 %, MgO 1,00 – 3,99 %, SiO2 4,09 – 23,57 %, Al2O3 0,83 – 7,70 %, Fe2O3 1,02 – 3,30 %. Objem zásob k 31.12.2009 výkaz Geo (MŽP) 3-01 Voľné zásoby: 634 000 m3 Viazané zásoby: 252 000 m3

Hydrogeologické pomery


Obec Podbranč, okres Senica, Trnavský samosprávny kraj. Kameňolom je ideálne situovaný pre zásobovanie širšieho okolia: Senica, Myjava, Skalica, Holíč, Stará Turá a Juhomoranského kraja (ČR) : Hodonín, Uherské Hradiště až Brno.

Technológia výroby


Surovina je dobývaná spôsobom stanoveným v POPD. V súčasnej dobe sú v lome vytvorené 3 etáže. Na etáži 310 mnm. bude ťažba v roku 2010 ukončená, ostaté sú vo fáže bežnej ťažby. Primárne rozpojovanie horniny sa vykonáva pomocou trhacích prác. Nadmerné kusy nerastu sú rozpojované sekundárne pomocou trhacích prác malého rozsahu, alebo pomocou iných deštrukčných metód (rýpadlo, búracie kladivo, rozbíjanie oceľovou guľou). Rozpojený materiál je priamo na mieste nakladaný do mobilnej technologickej linky k spracovaniu. Výroba drveného kameniva sa realizuje na mobilných technologických zariadeniach, ktoré sú usporiadané do technologických zostáv podľa požiadaviek na kvalitu a veľkosť frakcie.

Technické zázemie


ORNOX Invest, s.r.o. je vlastníkom 90% pozemkov na ktorých sa rozprestiera dobývací priestor, ostatné pozemky sú v dlhodobom prenájme. V areáli kameňolomu sa nachádza technologická linka – stacionárny drvič, rotačný triedič a zásobníky na výrobu stavebného kameniva, ktorá sa v súčasnosti využíva iba okrajovo. Sociálne zázemie tvorí budova v ktorej sa nachádzajú šatne, kancelária, jedáleň a sociálne zariadenia. V dobývacom priestore sú rozvody el. energie slúžiace na pripojenie technológií na jednotlivých ťažobných etážach a sklad výbušnín s povolenou kapacitou 1 000 kg thavín. V areáli RD Podbranč je firma vlastníkom podzemnej nádrže PHM s kapacitou 30 000 l, vrátnice s jednoduchou mostovou váhou a administratívnej budovy ktorá prešla čiastočnou rekonštrukciou (kancelárie, šatne, sociálne zariadenia). Budovu dielní má firma v dlhodobom prenájme.

Výrobky


Netriedený a triedený lomový kameň Štrkodrviny a štrky frakcií 0/16, 0/32, 0/63, 16/32, 32/63, 63/125 Presné drviny frakcií 0/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/16, 16/32 EN 13242 - Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierkom staviteľstve a pri výstavbe ciest. EN 12620 - Kamenivo do betónu EN 13139 - Kamenivo do malty EN 13043 - Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch

Cenník kameniva 2018


ORNOX Invest, s.r.o., Michalská 9, 811 03 Bratislava

Obchodný register OS Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.: 118994/B, IČO: 36 791 296, IČ DPH: SK2022394792, Prevádzka : Lom Podbranč, č.290, 906 41 Podbranč

Drvené kamenivo:

Frakcia Cena bez DPH Cena s DPH Norma EN Jednotka
13242 12620 13139 13043
0/4* 2,08 € 2,50 € x x x x t
4/8 10,33 € 12,40 € x x x t
8/16 8,00 € 9,60 € x x x t
16/32 9,50 € 11,40 € x x x t
32/63 8,00 € 9,60 € x t
63/125 8,00 € 9,60 € t
0/16 5,17 € 6,20 € x x t
0/32 5,50 € 6,60 € x t
0/63 5,33 € 6,40 € x t
Nezhodný zásyp 2,92 € 3,50 € t

* cena frakcie 0/4 je platná do vypredania množstva 4000t

Lomový kameň:

Názov Cena bez DPH Cena s DPH Jednotka
Lomový kameň do 35kg 9,00 € 10,80 € t
Lomový kameň nad 35kg 9,00 € 10,80 € t

Obchodné podmienky:

Dodacia parita: EXW Podbranč (Incoterms 2000)

Platnosť cenníka od: 01/01/2020

Normy:

EN 13242: Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierkom staviteľstve a pri výstavbe ciest.

EN 12620: Kamenivo do betónu.

EN 13139: Kamenivo do malty.

EN 13043: Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch.

Odbyt - zmluvní odberatelia:
Mgr. Martin Novotný, email: martin.novotny.xxx@icloud.com
Júlia Prídavková, tel.: 0945 449 892, ‬email: jpridavkova@ornoxinvest.sk

Odbyt - predaj v hotovosti:
Jozef Chobor, tel.: 0917 431 576, email: jchobor@ornoxinvest.sk